Home / ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ / Το χρονικό της επισκέψεως του Πατριάρχου στην Ίμβρο

Το χρονικό της επισκέψεως του Πατριάρχου στην Ίμβρο

Ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Πατριάρχου εἰς τήν Ἴμβρον 

Ἐπραγματοποιήθη ἡ προαναγγελθεῖσα ἐπίσκεψις τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, μεταξύ 11ης καί 13ης τ.μ. Αὐγούστου, εἰς τήν γενέτειράν Του Ἴμβρον, ὅπου συνηντήθη μέ τόν οἰκεῖον Ποιμενάρχην, Σεβ. Μητροπολίτην Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλον, καί τούς παρεπιδημοῦντας Σεβ. Μητροπολίτας Σύμης κ. Χρυσόστομον, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβον καί Μύρων κ. Χρυσόστομον, ὡς καί τούς καταφθάσαντας τήν 12ην ἰδίου Σεβ. Μητροπολίτας Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαον καί Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμον.
Μετά τῶν δύο τελευταίων ὁ Πατριάρχης συνελειτούργησε τήν 13ην ἰδίου ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῷ Ναῷ τῆς Παναγίας, ἐν τῷ ὁποίῳ ἔλαβε πρό πεντήκοντα (50) ἀκριβῶς ἐτῶν τόν πρῶτον βαθμόν τῆς ἱερωσύνης. Ἄλλωστε, σκοπός τῆς συντόμου ταύτης ἐπισκέψεως τῆς Α.Θ.Παναγιότητος εἰς τήν Νῆσον ἦτο νά τελέσῃ εὐχαριστήριον Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ ἰδίῳ Ναῷ καί νά δεηθῇ ὑπέρ τῶν ἀειμνήστων χειροτονήσαντος Αὐτόν Γέροντος καί γονέων Αὐτοῦ.
Εἰς τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, ἐν μέσῳ πυκνοτάτου ἐκκλησιάσματος ἐξ ὅλων τῶν χωρίων τῆς Ἴμβρου καί ἐξ Ἑλλάδος, ὡμίλησαν ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης, ὁ Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Ἐντιμ. κ. Ἰωάννης Μπουτάρης, ἐπισκεπτόμενος τήν Νῆσον ἐπί κεφαλῆς ἀντιπροσωπείας τῆς Ἁγιορειτικῆς Ἑστίας, ὁ Πρόεδρος τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας-Θράκης Ἐντιμ. κ. Παῦλος Σταματίδης, ἡ συμμαθήτρια τοῦ Πατριάρχου Ἐλλογιμ κ. Ἀθηνᾶ Μαύρου, ὁ Ἐντιμολ. κ. Παντελεήμων Βίγκας, Ἄρχων Μ. Χαρτοφύλαξ, ἐκ μέρους τοῦ Συνδέσμου Ὑποστηρίξεως Ρωμαίηκων Βακουφίων (RUMVADER), καί ἡ Εὐγεν. κ. Σουλτάνα Σωφρονίου, σύζυγος τοῦ μακαριστοῦ Καθηγητοῦ τοῦ Πατριάρχου, Δημητρίου Σωφρονίου. Ἄπήντησεν εἰς πάντας ἐν συγκινήσει ὁ Πατριάρχης, ἐκφράσας τήν εὐγνωμοσύνην Του πρός αὐτούς τε καί πρός πάντας τούς συμπροσευχηθέντας, καί ἀναφερθείς εἰς τούς διαφόρους σταθμούς τῆς πεντηκονταετοῦς διακονίας Του ὡς κληρικοῦ.
Ἀκολούθως, παρετέθη ἐν τῷ νεοδμήτῳ ξενοδοχείῳ «ANEMOS» τοῦ Κάστρου γεῦμα πρός τιμήν τοῦ Πατριάρχου ὑπό τοῦ Ἐντιμολ. κ. Δημητρίου Δημητριάδου, ἰατροῦ, Ἄρχοντος Ἀκτουαρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας.
Τήν προτεραίαν, 12ην τ.μ., ἀφίχθη εἰς τήν Ἴμβρον διά στρατιωτικοῦ ἑλικοπτέρου ὁ Ἐξοχ. κ. Σταῦρος Λαμπρινίδης, Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, διά νά συγχαρῇ καί εὐχηθῇ, ὡς εἶπε, προσωπικῶς καί ἐκ μέρους ὁλοκλήρου τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην διά τάς ἀγομένας ἐπετείους πεντήκοντα (50) ἐτῶν ἀπό τῆς χειροτονίας Του καί εἴκοσιν (20) ἐτῶν ἀπό τῆς ἀναρρήσεώς Του εἰς τόν πάνσεπτον Θρόνον τῆς Ἐκκλησίας ΚΠόλεως.
Ὁ Πατριάρχης προσεφώνησε τόν κ. Ὑπουργόν ἐν τῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ, ὅπου εἶχε συγκεντρωθῆ πλῆθος πιστῶν, ἀπήντησε δέ ἡ Α. Ἐξοχότης διά θερμῶν λόγων. Ἐπηκολούθησε συνομιλία αὐτῆς ἐν τῇ Ἱ. Μητροπόλει μετά πάντων τῶν παρευρεθέντων ἁγίων Ἀρχιερέων, μεθ’ἥν ἡ Α.Θ.Παναγιότης παρέθεσε γεῦμα πρός τιμήν τοῦ κ. Ὑπουργοῦ ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Zeytindalı» τῶν Ἁγίων Θεοδώρων. Εἶτα, ὁ Ποιμενάρχης καί οἱ πρόκριτοι συνώδευσαν τόν κ. Ὑπουργόν εἰς σύντομον περιοδείαν εἰς τά χωρία Σχοινούδι καί Ἀγρίδια καί ἀκολούθως οὗτος ἀνεχώρησεν ἐπιστρέφων εἰς Ἀθήνας.
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, 12ης τ.μ., ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε κατά τήν τελευταίαν Παράκλησιν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον εἰς τό χωρίον Γλυκύ, ἐνῷ τήν προηγουμένην ἡμέραν ἐν τῷ ἐξωκκλησίῳ «Θεοτόκος» τῆς περιοχῆς τῆς Παναγίας, εἰς ἀμφοτέρας τάς περιπτώσεις ἐν μέσῳ πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος κατοίκων καί παραθεριστῶν.
Τέλος, νά σημειωθῇ ὅτι ἡ Α.Θ.Παναγιότης κατά τήν παραμονήν Αὐτῆς ἐν Ἴμβρῳ ἐπεσκέφθη ἐθιμοτυπικῶς τόν Ἔπαρχον, Ἐντιμ. κ. Kamuran Taşbilek, καί τόν Δήμαρχον, Ἐντιμ. κ. Yücel Atalay.

 

Εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου 

ΙΜΒΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ