Home / 1Η ΣΕΛΙΔΑ (SLIDER) / Οικουμενικός Πατριάρχης: Ήρθε η ώρα να ζωντανέψουμε την Ίμβρο της καρδιάς και της νοσταλγίας μας

Οικουμενικός Πατριάρχης: Ήρθε η ώρα να ζωντανέψουμε την Ίμβρο της καρδιάς και της νοσταλγίας μας

Οικουμενικός Πατριάρχης: Ήρθε η ώρα να ζωντανέψουμε την Ίμβρο της καρδιάς και της νοσταλγίας μας

Το χρονικό της επισκέψεως του Οικ. Πατριάρχου στην Ίμβρο 13-17 Μαΐου

Θυρανοίξια νέου Παρεκκλησίου στην Ίμβρο
παρουσία του Προέδρου της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη

Ὡς ἤδη ἠγγέλθη διά σχετικοῦ Ἀνακοινωθέντος, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, ἐπραγ-ματοποίησε μεταπασχαλινήν προσκυνηματικήν ἐπίσκεψιν εἰς τήν γενέτειραν Αὐτοῦ Ἴμβρον, ἔχων ὡς συνεκδήμους τόν Σεβ. Μητροπο-λίτην Αὐστρίας κ. Ἀρσένιον, τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀλέξανδρον Πάππαν, Ἐπιχειρηματίαν, Ἄρχοντα Μέγαν Ρεφερενδάριον τῆς Μ.τ.Χ.Ε., συνοδευόμενον ὑπό τῆς Εὐγενεστάτης συζύγου αὐτοῦ κ. Julia, Ἰατροῦ.
Πρό τῆς ἀναχωρήσεως ἐκ τοῦ ἀερολιμένος Sabiha Gökçen τῆς Πόλεως, δι᾿ ἰδιωτικῆς πτήσεως, τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 13ης Μαΐου, εἰς Δαρδανέλια (Çanakkale), πρός περιήγησιν εἰς τόν Ἀρχαιο-λογικόν χῶρον τῆς ἀρχαίας Τροίας, ὁ Πατριάρχης καί οἱ συνοδοί Αὐτοῦ διεπεραιώθησαν εἰς τήν νῆσον τῆς Ἁγίας Γλυκερίας, ἔνθα προσεκύνησαν εἰς τά ἐρείπια τοῦ Καθολικοῦ τῆς ἐν αὐτῇ Βυζαντινῆς Μονῆς, ἔψαλον τό «Χριστός Ἀνέστη», τό Ἀπολυτίκιον καί τό Κοντάκιον τῆς Ἁγίας Γλυκερίας, ἧς ἡ μνήμη ἐπετελεῖτο τήν ἡμέραν ἐκείνην, καί παρεκάθησαν εἰς γεῦμα, προσφερθέν πρόφρονι μερίμνῃ τοῦ Ἐπιχειρηματίου Ἐντιμ. κ. Rahmi M. Koç, ἰδιοκτησίαν τοῦ ὁποίου ἀποτελεῖ ἡ ἐν λόγῳ νησίς.
Κατά τήν ἄφιξίν Του εἰς τήν γενέθλιον νῆσον Αὐτοῦ, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης ἐγένετο εὐλαβῶς δεκτός ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, τῶν Ἐντιμολ. κ. Πάριδος Ἀσανάκη καί Ἐντιμ. κ. Στυλιανοῦ Πούλαδου, πρώην καί νῦν Προέδρων τοῦ Συλλόγου Ἰμβρίων Ἀθηνῶν, καί Ἐντιμολ. κ. Παύλου Σταματίδου, Προέδρου τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας – Θράκης, καθώς καί πολλῶν Ἰμβρίων ἐξ Ἑλλάδος, οἱ ὁποῖοι προσῆλθον εἰς τήν ἰδιαιτέραν πατρίδα των, προκειμένου νά δεχθοῦν τάς Πατριαρχικάς εὐλογίας ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα καί μετάσχουν εἰς τά θυρανοίξια τοῦ εἰς τάς παρυφάς τῆς κώμης τῶν Ἁγίων Θεοδώρων κειμένου καί ἄρτι ἀνακαινισθέντος παρεκκλησίου τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, τό ὁποῖον ὑπῆρξε μέχρι τῆς δεκαετίας τοῦ 1940 Μετόχιον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Μεγίστης Λαύρας.
Τήν Δευτέραν, 14ην Μαΐου ἐ.ἔ., ὁ Πατριάρχης καί οἱ ἐξ Αὐστρίας φιλοξενούμενοι Αὐτοῦ ἐπεσκέφθησαν τό ἐν Ἁγίοις Θεοδώροις Δημοτικόν Σχολεῖον, ἔνθα ἔσχον ἐγκάρδιον συναναστρο-φήν μετά τῶν Διδασκάλων καί μαθητῶν αὐτοῦ, ὡς καί τό ἐγκαινιασθέν ἐν ἔτει 2009 Μουσεῖον τοῦ Πατριάρχου, ἀκολούθως δέ ἐπεσκέφθησαν τό χωρίον Σχοινούδι.
Κατόπιν, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη εἰς τό Μητροπολιτικόν Μέγαρον τόν Σεβ. Ποιμενάρχην, μετά τοῦ ὁποίου καί τοῦ Ἀρχιγραμ-ματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐπεσκέφθη ἐν συνεχείᾳ ἐθιμοτυπικῶς εἰς τήν ἕδραν αὐτοῦ τόν Ἐντιμ. κ. Muhittin Gürel, Ἔπαρχον τῆς Νήσου.
Τό ἑσπέρας ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε τά ἀποκαλυπτήρια χαλκίνου ἀγάλματος, παριστῶντος τόν ἴδιον ὡς δεκαετῆ μαθητήν, γράφοντα ἐπί τετραδίου ἔκθεσιν, δωρεᾶς τῆς Εὐγεν. κας Rukiye Devres Unver, καί τοποθετηθέντος πρό τῶν προπυλαίων τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου, ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς προωθουμένης, ὑπό κύκλου ἐθελοντῶν Ἀρχιτε-κτόνων καί Μηχανικῶν, ἀναμορφώσεως τοῦ κοινοτικοῦ τούτου χώρου, πρός ὄφελος τῶν μαθητῶν καί τῶν κατοίκων τοῦ χωρίου. Ἐκεῖ ὁ Πατριάρχης ὁμιλήσας ἑλληνιστί καί τουρκιστί ἐξῇρεν ἅπαξ ἔτι, ἐν συγκινησιακῇ φορτίσει, τήν ἀγάπην Του πρός τήν Ἴμβρον, τό χωρίον Αὐτοῦ καί τό Δημοτικόν Σχολεῖον, ἔνθα ἐδιδάχθη τά πρῶτα Του γράμματα, ἐνῷ ἡ δωρήτρια τοῦ ἔργου ἐτόνισεν ἀπό τῆς ἑαυτῆς πλευρᾶς πρός τούς παρευρισκομένους μαθητάς, εἷς τῶν ὁποίων ἀπήγγειλε καί σχετικόν ποίημα, τήν συμβολικήν καί διδακτικήν σημασίαν τῆς ἀναπαραστάσεως πρό τοῦ σχολείου αὐτῶν τοῦ παναξίου τέκνου τῆς νήσου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολο-μαίου, ὡς φιλομαθοῦς νέου, ὡς ἀστειρεύτου πηγῆς ἐμπνεύσεως καί διηνεκοῦς παραδειγματισμοῦ αὐτῶν πρός τήν κατεύθυνσιν τῆς ἀγάπης διά τήν μάθησιν, τό βιβλίον καί τήν σπουδήν, ἤτοι τά ἀπολύτως ἀναγκαῖα ἐφόδια, οὐχί μόνον διά τήν γνωστικήν κατάρτισίν των, ἀλλά καί διά τήν ἐμπέδωσιν ὑψηλῶν ἀξιῶν, πρός ἀνάληψιν ἀργότερον ὑψηλῶν εὐθυνῶν καί πανανθρωπίνων ἀποστο-λῶν, ὡς συνέβη καί εἰς τήν περίπτωσιν τοῦ μαθητοῦ Δημητρίου Ἀρχοντώνη.
Τήν τελετήν ἐτίμησαν διά τῆς ὑψηλῆς παρουσίας των ὁ ἀφιχθείς κατά τήν διάρκειαν αὐτῆς εἰς τήν νῆσον Ἐξοχ. κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρόεδρος τῆς «Νέας Δημοκρατίας», Ἀρχηγός τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως τῆς Ἑλλάδος, συνοδευόμενος ὑπό τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κας Μαρέβας καί πολυμελοῦς κλιμακίου συνεργατῶν αὐτοῦ, καί ὁ Ἐντιμολ. Ἄρχων Μέγας Λογοθέτης κ. Θεόδωρος Ἀγγελόπουλος, εἰς οὕς πάντας ὁ Πατριάρχης παρέθεσε δεῖπνον εἰς τήν οἰκίαν τοῦ αὐταδέλφου Αὐτοῦ Ἀντωνίου.
Τήν μεσημβρίαν τῆς Τρίτης, 15ης ἰδίου, ηὐλόγησε τό ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου παρατεθέν εἰς τόν κῆπον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως γεῦμα, τῇ συμμετοχῇ πλείστων προσκεκλημένων, ἐνῷ ἐνωρίς τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἐτελέσθησαν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας τά θυρανοίξια τοῦ ὡς ἄνω παρεκκλησίου τοῦ ποτε Μετοχίου τῆς Ἱ. Μονῆς Μεγίστης Λαύρας, παρουσίᾳ τῶν ἀνωτέρω ἐπισήμων καί πλήθους εὐλαβῶν προσκυνητῶν, προσελθόντων μέ ζῆλον διά νά θαυμάσουν τό ἐπιμελείᾳ τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου ἐπιτελεσθέν ἔργον τῆς ἐκ θεμελίων ἀνεγέρσεως καί ἀποκαταστά-σεως τοῦ κατεδαφισθέντος πρό δεκαετιῶν Ναοῦ, εἰς τά ἐρείπια τοῦ ὁποίου εἶχε τελέσει τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Θεοστέπτων Βασιλέων καί Ἰσαποστόλων πρό ἕξ ἐτῶν (21/05/2012) ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβρόσιος, πνευματικόν ἔκγονον τοῦ ἀλήστου διά τούς Ἰμβρίους μνήμης πολιοῦ ἱερομονάχου Ἀμβροσίου Λαυριώτου, τελευταίου Ἁγιορείτου Μετοχιάρη ἐν τῇ νήσῳ.
Ἐν συνεχείᾳ ἐτελέσθη ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, χοροστατοῦντος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, Ὅστις ὡμίλησε διά τήν ἐπιτευχθεῖσαν, χάριτι Θεοῦ, ἀποκατάστασιν ἑνός ἀκόμη σπουδαίου σεβάσματος τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως ἐν τῇ νήσῳ, ἐντός ἑνός παραδείσου φυσικῆς ὀμορφιᾶς καί γαλήνης, κατά τάς περιγραφάς τῶν παλαιῶν κατοίκων τῶν Ἁγίων Θεοδώρων, ἐνῷ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος ηὐχαρίστησε διά τῆς προσφωνήσεώς του ἕνα πρός ἕνα τούς καθ᾿ οἱονδήποτε τρόπον συμβαλόντας εἰς τήν ὑλοποίησιν ἑνός ἀκόμη ὁράματος, πρός ἁπάλυνσιν τῆς πικρίας τῶν ταλαιπωρηθέντων κατά τάς τελευταίας δεκαετίας τέκνων τῆς Ἴμβρου καί ἀναπτέρωσιν τῶν ἐλπίδων των δι᾿ ἕν καλλίτερον αὔριον.
Τήν Τετάρτην, 16ην ἰδίου ὁ Πατριάρχης παρέστη συμπροσευ-χόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος κατά τήν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Γεωργίου ἐν Ἁγίοις Θεοδώροις τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας, μετά τό πέρας τῆς ὁποίας περιῆλθε, μετά τῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ προσκυνητῶν, τό γραφικόν χωρίον Αὐτοῦ. Ακολούθως, ἐπεσκέφθη τό ἐν Ἀγριδίοις Γυμνάσιον καί Λύκειον τῆς νήσου, εὐλογήσας τό ὑπό τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Ἰωακείμ Καμπουροπούλου, Διευθυντοῦ, καί τῶν μετ᾿ αὐτοῦ Καθηγη-τῶν ἐπιτελούμενον ἔργον, συναναστραφείς ἐν χαρᾷ μέ τούς νέους μαθητάς, οἱ ὁποῖοι, καί ἐπαρουσίασαν πρός τιμήν Του μουσικοχορευ-τικόν πρόγραμμα. Κατόπιν ηὐλόγησεν ἰδιωτικόν γεῦμα παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημοσθένους Σώζου, ἰατροῦ, ἐν ἑστιατορίῳ τῶν Ἀγριδίων.
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἐπεσκέφθη τήν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ Ἴμβρου νοσηλευομένην Εὐλαβεστάτην Πρεσβυτέραν Παναγιώταν Γ. Ὀκου-μούση, εὐχηθείς αὐτῇ περαστικά καί ταχεῖαν ἀνάρρωσιν, ἀκολούθως δέ μετέβη εἰς τά χωρία Γλυκύ καί Κάστρον, ἔνθα ἔσχε τήν εὐκαιρίαν νά κοινωνήσῃ πρόσωπον πρός πρόσωπον μετά τῶν εἰς αὐτά κατοικούντων καί δοκιμασθέντων εἰς τό πρόσφατον παρελθόν ὀλίγων συμπατριωτῶν Αὐτοῦ.
Οὕτως ὡλοκληρώθη ἡ εἰς Ἴμβρον ἐπίσκεψις τοῦ Πατριάρχου, Ὅστις ἐπέστρεψεν διά τῆς αὐτῆς ἰδιωτικῆς πτήσεως εἰς τά ἐν Φαναρίῳ ὑψηλά καθήκοντα Αὐτοῦ τήν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης, 17ης ἰδίου.

Διαβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο Από το Γραφείο Τύπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Ομιλία από τα Αποκαλυπτήρια του αγάλματος
‘Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Μαθητής’ στον αυλόγυρο (Αλάνι)
του Δημοτικού Σχολείου Αγίων Θεοδώρων (Δευτέρα 14 Μαΐου 2018)
Μέσα στον χώρο του αυλόγυρου του Δημοτικού Σχολείου Αγίων Θεοδώρων (Αλάνι), με την υλική υποστήριξη της κας Rukiye Devres, έχει γίνει μια κατασκευή η οποία αναβαθμίζει όλο το αλάνι.

Στο κέντρο της κατασκευής τοποθετήθηκε το άγαλμα ‘’Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Μαθητής’’ που γράφει στο τετράδιο του που τόσο αγαπά και είναι στραμμένος προς την Ανατολή.

Το έργο θα θυμίζει πως κατά τα χρόνια της Πατριαρχίας του συμπατριώτη μας Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου του Ίμβριου άνοιξαν, μετά από 50 χρόνια, τα σχολεία μας στην Ίμβρο, με πρώτο το δημοτικό σχολείο στους Αγίους Θεοδώρους.
VIDEO: ΚΩΣΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑΔΕΛΗΣ

ΕΔΩ μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο με την συγκινητική ομιλία του Οικ. Πατριάρχη (βίντεο Κ. Γραφιαδέλλης)

ΙΜΒΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ